Lichidare asociații și fundații

Experiența noastră vastă, dobândită în zeci de proceduri de lichidare a entităților non-profit, dar și cunoștințele profunde în legislația relevantă ne permit să abordăm cu încredere fiecare aspect al procesului de lichidare a asociațiilor și fundațiilor.

Înțelegem că acest proces poate fi extrem de complex și suntem pregătiți să gestionăm toate aspectele acestuia cu profesionalism și atenție la detalii. Avem experiența necesară pentru a naviga cu succes în cadrul proceselor juridice și administrative complexe care însoțesc lichidarea asociațiilor și fundațiilor, asigurându-ne că fiecare procedură este gestionată în conformitate cu cerințele legale și în beneficiul clienților noștri. Oferim soluții eficiente și solide, maximizăm valoarea și resursele disponibile în timpul procesului de lichidare și oferim clienților noștri un parteneriat de încredere, necesar pentru a finaliza cu succes procedurile.

Faptul că suntem recunoscuți pentru rezultatele noastre pozitive în lichidarea de asociații și fundații este o dovadă a angajamentului nostru de a servi interesele clienților noștri și de a obține rezultate remarcabile în acest domeniu specializat.

Portofoliu

Portofoliul nostru impresionant în acest domeniu este un rezultat direct al abordării noastre practice și a rezultatelor concrete pe care le-am obținut pentru clienții noștri. Menționăm cu titlu de exemplu Fundația Florin Piersic, Fundația Michelin Dezvoltare, Asociația Culturală Divertis, Asociația Societăților de Leasing din România, Asociația AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA, Fundația Inimi pentru Sport “Ruxandra Dragomir Ilie”, Asociația Consiliului Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Asociația Română pentru Ocrotirea Drepturilor Omului A.R.O.D.O., Asociația Clubul Sportiv Șah Apa Nova, Fundația „Sturdza pentru România”, Asociația "World Trade Center" și multe altele.

Procedura de lichidare conform Ordonanței 26/2000

Procedura de lichidare

Lichidarea asociațiilor și fundațiilor are ca principală particularitate reglementarea sumară, Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații reglementând toată procedura în 19 articole, de la art. 54 la art. 72, din care doar art. 61 până la 72 se referă strict la lichidare.

În aceste condiții experiența practică este esențială pentru derularea cu succes a unei astfel de proceduri, desemnarea unui lichidator cu experiență prin chiar cererea adresată instanței sau prin hotărârea Adunării generale fiind esențială. În caz contrat instanța va desemna aleatoriu un practician din oficiu, șansele să fie desemnat un practician cu experiență în domeniu care să se și ocupe de dosar fiind minime. Expunem mai jos pe scurt câteva etape din procedura de lichidare.

Dizolvarea asociațiilor și fundațiilor

Ca și la societățile comerciale, lichidarea asociațiilor și fundațiilor este precedată de dizolvarea acestora.

Potrivit Art. 54. – (1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărârea adunării generale. (2) Fundaţiile se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărârea judecătoriei. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

O reglementare specială în materie, deosebită de situația societăților comerciale, este cea referitoare la patrimoniul asociațiilor și fundațiilor, în cazul dizolvării acestora bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Lichidarea asociațiilor și fundațiilor – procedura

Imediat după intrarea lor în funcţie lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau fundaţiei.

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.